Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2020.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 (Dz. Urz. MNiSW poz. 11) w § 2 w ust. 1 w pkt 3:
1)
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,";

2)
lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Przemysław Skrodzki, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.