Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2022.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2-3 otrzymują brzmienie:

"2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

b) audytor wewnętrzny - kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego, Biuro Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - w charakterze doradcy nie ponoszącego odpowiedzialności za działalność operacyjną Zespołu,

c) naczelnik Wydziału Monitorowania Projektów i Kontroli Zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

d) osoba zatrudniona w Wydziale Monitorowania Projektów i Kontroli Zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialna za wdrażanie jednolitej metodyki monitorowania i zarządzania projektami Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

e) osoba zatrudniona w Wydziale Monitorowania Projektów i Kontroli Zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Koordynator kontroli zarządczej.";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).