Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw innowacji

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 21 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw innowacji (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 21) w § 3 w pkt 2 wprowadza następujące zmiany:
1) uchyla się lit. c;
2) w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) Joanna Szlinder-Richert".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).