Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 74, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - pracownik Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia pełniący funkcję Koordynatora ds. realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020;";

2) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w związku z realizacją zadań nałożonych na Ministra Zdrowia Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020.";

3) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).