Dz.Urz.MNiSW.2018.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW poz. 74) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Inspektor Ochrony Danych,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.