Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2016.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska nr 37 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 38, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - przedstawiciel Departamentu Ochrony Środowiska

w Ministerstwie Środowiska wyznaczony przez dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska;";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członek Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, pełni funkcję Sekretarza Zespołu i jest wyznaczany przez dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).