Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 56 Ministra Środowiska z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 66 oraz z 2015 r. poz. 3) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Marta Barszczewska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.
1 Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - środowisko oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1267)