Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 27) w załączniku nr 1 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przewodniczący Zespołu decyduje o wyłączeniu z prac Zespołu w danym roku Członka Zespołu, który jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej do nagród w tym roku albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak jego bezstronności. Wyłączenie z prac Zespołu następuje w zakresie kategorii, w której przedmiotowa praca została zgłoszona.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).