Zmiana zarządzenia w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2023.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 1 września 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W związku z zarządzeniem nr 363 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego oraz zarządzeniem nr 365 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego, w zarządzeniu nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zmienionym zarządzeniem nr 64 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 2022 r., zarządzeniem nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 maja 2023 r. § 10a otrzymuje brzmienie:

"§ 10a. Zarządzenie traci moc z dniem 1 grudnia 2023 r.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.