B.I.LP.2018.10.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych

OR.003.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 4 , postanawiam, co następuje:

§  1.  W zarządzeniu nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Powołuję Stałą Komisję do zamawiania usług w zakresie badań naukowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Generalnego - wskazany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Członkowie:
1) naczelnik Wydziału Innowacji i Organizacji,
2) naczelnik Gabinetu Dyrektora,
3) naczelnik Wydziału Hodowli Lasu,
4) naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych,
5) naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
6) naczelnik Wydziału Urządzania Lasu,
7) naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania,
8) naczelnik Biura Marketingu,
9) kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
Sekretarz - st. specjalista w Wydziale Innowacji i Organizacji.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001 - 0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3 z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.