Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.12.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania stałego zespołu ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP

EI.0441.3.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , zwanego dalej "Statutem" - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, mając na względzie, że postanowienie § 10 Statutu 4  stwarza możliwość powoływania przez Dyrektora Generalnego doraźnych zespołów doradczych dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określania zasad i trybu działania takich zespołów - postanawiam, co następuje:

§  1.  § 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Powołuję stały zespół zadaniowy ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1. Agnieszka Świech - Wydział Informatyki DGLP - przewodnicząca

2. Marek Wirowski - Wydział Informatyki DGLP

3. Tomasz Wisłocki - Wydział Innowacji i Organizacji DGLP

4. Karol Szlachta - RDLP w Krakowie

5. Agnieszka Janusz - RDLP w Łodzi

6. Michał Mrówczyński - RDLP w Warszawie".

§  2.  W § 2 dodano treść:

"9. podejmowanie działań wspierających rozwój, bieżącą pracę, wymianę doświadczeń w systemie EZD poprzez współpracę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz korzystanie z bazy wiedzy PUW znajdującej się na portalu ezd.gov.pl;

10. współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym NASK w zakresie projektu nowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP".

§  3.  Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach (tamże) stanowi, że Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcie na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźnie zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów".