Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128 i 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 90 oraz z 2017 r. poz. 81) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Barbara Bańczak-Mysiak - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).