Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 160, 1128 i 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 96) w § 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Maria Dura - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Anna Otolińska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).