Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 63 oraz z 2015 r. poz. 33 i poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 1,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - jako Przewodniczący Rady;",

c) uchyla się pkt 2-2b,
d) po pkt 2b dodaje się pkt 2c-2e w brzmieniu:

"2c) Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - w zakresie zadań realizowanych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych - jako zastępca Przewodniczącego Rady;

2d) Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów - w zakresie zadań realizowanych w obszarze kontroli skarbowej;

2e) Monika Nowosielska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów;",

e) uchyla się pkt 4-6,
f) uchyla się pkt 9-14,
g) dodaje się pkt 16-21 w brzmieniu:

"16) Tomasz Strąk, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów - w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Administracji Podatkowej;

17) Honorata Łopianowska, Dyrektor Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów - w zakresie koordynowania działań, mających na celu przygotowanie i wprowadzenie zmian legislacyjnych w administracji skarbowej;

18) Agnieszka Kucharska, Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów - w zakresie określania strategii IT oraz w zakresie systemów informatycznych;

19) Katarzyna Garnys, Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów - w zakresie spraw finansowych;

20) Marek Kołaciński, p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - w zakresie zadań izb i urzędów skarbowych;

21) Andrzej Robakowski, p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - w zakresie zadań izb i urzędów skarbowych.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Powołuję Tomasza Strąka, Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów na Koordynatora Programu e-Podatki.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.