Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej (Dz. Urz. MEN poz. 21, z 2011 r. poz. 16, z 2014 r. poz. 28 oraz z 2017 r. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 2:
a) lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) Pani Ludmiła Pawłowski, szkoły w stanie Parană, Brazylia,",

b) lit. u otrzymuje brzmienie:

"u) Pan Kazimierz Kuberski, Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Prezydenta RP,",

c) lit. w i x otrzymują brzmienie:

"w) Pan Hubert Czerniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

x) Pan Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej,";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową prac Rady zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).