Dz.Urz.MKiDN.2018.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz określenia zakresu jej zadań i trybu działania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 4 Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powołania Rady ochrony dziedzictwa archeologicznego oraz określenia zakresu jej zadań i trybu działania (Dz. Urz. MK poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy: "założeń do",
b) w pkt 2 skreśla się wyraz: "polityki";
2) w § 3 w ust. 4 wyrazy: "4 lat" zastępuje się wyrazami: "3 lat";
3) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Porządek obrad Rady ustalany jest przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków.",

b) uchyla się ust. 3,
c) w ust. 4 wyraz: "Ministrem" zastępuje się wyrazami: "Generalnym Konserwatorem Zabytków";
4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

3. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy";

5) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Dla właściwej organizacji pracy Rady Generalny Konserwator Zabytków wyznacza sekretarza Rady spośród pracowników Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).