Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (znak: GD.0.002.2.2015).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (znak: GD.O.002.2.2015)

GD.O.002.3.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP Lasy Państwowe, ustalam, co następuje:

§  1.
Paragraf pierwszy zarządzenia nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie:

Powołuję ciało opiniodawczo-doradcze przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych pod nazwą Rada Konsultacyjna, zwana dalej Radą, w następującym składzie inicjacyjnym:

1) Andrzej Rodziewicz - przewodniczący

2) Rozalia Cicha

3) Zbigniew Godlewski

4) Tomasz Grądzki

5) Jan Karetko

6) Ryszard Nowakowski

7) Barbara Sikora.

§  2.
Paragraf drugi otrzymuje brzmienie:

1. Rada składa się z osób, powołanych do Rady za ich zgodą, którzy swoją wiedzą zawodową będą wspierać Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2. Skład Rady może zostać rozszerzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych bez zmiany zarządzenia.

§  3.
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§  4.
Tekst jednolity zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 88 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, uwzględniającego zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (znak: GD.O.002.3.2015)

GD.O.002.2.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP Lasy Państwowe, ustalam, co następuje:

§  1.
Powołuję ciało opiniodawczo-doradcze przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych pod nazwą Rada Konsultacyjna, zwana dalej Radą, w następującym składzie inicjacyjnym:
1.
Andrzej Rodziewicz - przewodniczący
2.
Rozalia Cicha
3.
Zbigniew Godlewski
4.
Tomasz Grądzki
5.
Jan Karetko
6.
Ryszard Nowakowski
7.
Barbara Sikora.
§  2.
1.
Rada składa się z osób, powołanych do Rady za ich zgodą, którzy swoją wiedzą zawodową będą wspierać Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2.
Skład Rady może zostać rozszerzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych bez zmiany zarządzenia.
§  3.
Celem Rady jest udzielanie konsultacji, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach, w których Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwróci się do Rady.
§  4.
Obsługę Rady zapewnia Zespół Obsługi w Biurze Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  5.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  6.
Członkom Rady zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet - na zasadach obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników PGL LP, na podstawie odrębnych umów.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.