Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Geologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Geologicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Rady Geologicznej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 3 i 33) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.