Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2019.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3 Ministra Cyfryzacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 3) w § 3:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawiciel Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji - jako Przewodniczący;";

2) uchyla się pkt 3 i 5.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.