Zmiana zarządzenia w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych

Na podstawie art. 36 ust. 2 i ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2290 oraz z 2023 r. poz. 181) w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania przy Ministrze Sprawiedliwości Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 236) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Beata Panfil - starszy inspektor ds. biurowości w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - członek;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.