Zmiana zarządzenia w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 4 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 78 ust. 5, art. 80 ust. 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 34 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Agnieszka Koterla - wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;";

2)
w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Andrzej Sosnowski - wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).