Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie § 4 ust. 5 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 78), w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Podzespoły zakończą swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2020 r.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).