Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 15 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 32) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Agnieszka Korpas-Mattusch - radca prawny w Departamencie Prawnym

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Dorota Dębkowska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
2. Tomasz Kulasa - naczelnik wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
3. Beata Kulawiec - naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
4. Marcin Nowak - zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym
5. Marzenna Szczepańska - główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego
6. Maciej Wilczyński - naczelnik wydziału w Biurze Administracyjnym
7. Agnieszka Zielińska - radca ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).