Dz.Urz.MRPiPSp.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 9 i 35, z 2016 r. poz. 20 i 46 oraz z 2018 r. poz. 17) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Członkom Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 10, biorącym udział w posiedzeniach Komitetu, a także członkom grup stałych i tematycznych oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.