Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 119, z 2019 r. poz. 77 oraz z 2020 r. poz. 34 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. z 2019 r. poz. 12) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu - Magdalena Rzeczkowska, Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu, Główny Użytkownik - Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Główny Użytkownik:

a) Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów,

b) Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji,

c) Tadeusz Gibas, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie;

4) Główny Dostawca:

a) Piotr Patroński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów,

b) Wojciech Nykowski, Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów,

c) Ilona Kowalska, Dyrektor Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów,

d) Marta Kobzdej, Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów,

e) Aleksandra Ostapiuk, Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).