Dz.Urz.MF.2018.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 30 oraz z 2018 r. poz. 86) w § 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Piotr Gnich, Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).