Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 30 i 232) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu - Marian Banaś, Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

2) członkowie Komitetu:

a) Barbara Brodowska-Mączka, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów,

b) Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji,

c) Jarosław Abramczyk, Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów,

d) Szymon Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego,

e) Aleksandra Ostapiuk, Dyrektor Departamentu Prawnego."

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).