Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2018.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 6/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD poz. 6 i 36 oraz z 2018 r. poz. 18) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego do spraw przewozu drogowego - Przewodniczący;

2) Dyrektor Biura do spraw Transportu Międzynarodowego - Główny Użytkownik;

3) Zastępca Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego - Główny Użytkownik;

4) Dyrektor Biura Informatyki i Łączności - Główny Dostawca.

2. Nadzór projektu ze strony biznesu sprawują:

1) Dyrektor Biura Prawnego;

2) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;

3) Dyrektor Biura Finansowego;

4) Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.