Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2020.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 20 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW (Dz. Urz. KRUS poz. 21) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. KS WFL KRUS podejmuje ustalenia i decyzje na zasadzie jednomyślności, przy czym dla ważności każdej decyzji obecni muszą być Przewodniczący KS WFL KRUS lub Zastępca Przewodniczącego KS WFL KRUS oraz co najmniej jeden członek KS WFL KRUS ze strony Wykonawcy Umowy.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.