Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2018.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi dotyczące Systemów Informatycznych Ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 ora z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi dotyczące Systemów Informatycznych Ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2013 r. poz. 16 oraz z 2014 r. poz. 22) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. KS SIU KRUS czuwa nad prawidłowym świadczeniem usług dotyczących Systemów Informatycznych Ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zakresu Umowy nr 135/2014 z dnia 30 września 2014 r. oraz Umowy nr 97/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.