Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2021.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 19 oraz Dz. Urz. Min. Roz. z 2016 r. poz. 44) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku popełnienia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub jej zastępcę, przestępstwa w sprawie dotyczącej wyłudzenia środków publicznych, w tym europejskich, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, Instytucja Zarządzająca odwołuje odpowiednio tę osobę lub jej zastępcę ze składu Komitetu i zwraca się do odpowiedniego organu, instytucji lub organizacji, o których mowa w ust. 1, o wyznaczenie przedstawiciela lub jego zastępcy w miejsce odwołanej osoby.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).