Dz.Urz.MKiDN.2018.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 39 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce (Dz. Urz. MKiDN poz. 72, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) zastępca przewodniczącego Komitetu - przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO;

3) Członkowie Komitetu:

a) sekretarz generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO,

b) dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

c) pozostali członkowie, w liczbie ośmiu, powoływani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród osób, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie będą przydatne w pracach Komitetu oraz przez niego odwoływani.

2. Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać do udziału w pracach Komitetu przedstawiciela Ministra Środowiska. Udział przedstawiciela Ministra Środowiska w pracach Komitetu odbywa się na prawach członka Komitetu.

3. Udział w pracach komitetu jest nieodpłatny.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).