Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz w związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

2) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) trzej przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy, w charakterze obserwatora bez prawa głosu, przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, gdy w posiedzeniu Komitetu nie może uczestniczyć przewodniczący Komitetu, pracom Komitetu przewodniczy osoba przez niego wyznaczona.";

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przegląd spełnienia przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą oraz instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji określonych w Załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),";

3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, nie przerywa rozpatrywania wniosków o płatności okresowe.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).