Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki, zmienionego zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 3 z dnia 10 lutego 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 11 z dnia 7 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 18 z dnia 26 listopada 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 7 z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 7) oraz zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 37 z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 37) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Komitetu wchodzą:

1) Jarosław Stawiarski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - przewodniczący;

2) Dariusz Rogowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki;

3) Tomasz Lis, członek niezależny;

4) Agnieszka Woźniak, członek niezależny.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej kultura fizyczna i turystyka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2017 r. poz. 2318).