Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.147

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 29 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka (Dz. Urz. MEiN poz. 31) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie niezależni:

a) Agata Grula,

b) Marcin Szemraj,

c) Wojciech Werra.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.