Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2019.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 16 i 36) w § 2:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Małgorzata Golińska - przewodniczący Komitetu Audytu;";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Paweł Hydzik - członek niezależny;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).