Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 55 oraz z 2018 r. poz. 14 i 69) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący: Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;";

2)
w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Marcin Dobruk - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Monika Nowosielska - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna i sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).