Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ME.2019.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 9 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - przewodniczący;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).