Dz.Urz.MRiRW.2018.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Tadeusz Romańczuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).