Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 101 i 202 oraz z 2018 r. poz. 174 i 273) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący;

2) Radosław Płucisz, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości - członek zależny;

3) Aleksandra Siemianowska, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości - członek zależny;

4) Agata Gałuszka-Górska, Zastępca Prokuratora Krajowego - członek zależny;

5) Bogusław Przywora - członek niezależny;

6) Tomasz Kisielewicz - członek niezależny;

7) Monika Rejdak - członek niezależny.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.