Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 9) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Pan Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Przewodniczący;";

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Pan Robert Bartold - Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - członek zależny - Zastępca Przewodniczącego;";

3) w pkt 4 średnik zastępuję się kropką i uchyla się pkt 5.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).