Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 101 i 202 oraz z 2018 r. poz. 174) w § 2 uchyla się pkt 4.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.