Dz.Urz.MF.2018.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 2 i 67) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 3a;
2) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) Barbara Brodowska-Mączka - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Członek;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).