Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2016.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 15 Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. MR poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "Ministra Rozwoju" zastępuje się wyrazami "Ministra Rozwoju i Finansów";
2)
§ 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Pan Jacek Orzeł - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zależny;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).