Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 17) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "ministerstwem", powołuje się komisję opiniującą wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury, zwaną dalej "komisją", w następującym składzie:

1) Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa;

2) Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów;

3) Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury;

4) Szef Gabinetu Politycznego Ministra.

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu osoby wskazanej w ust. 1, osoba ta może wskazać imiennie inną osobę z kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej ministerstwa.";

2) w załączniku:
a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek komisji powiadamia sekretarzy najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem.",

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie komisji otrzymują zaproszenia na posiedzenia co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem obrad.

2. Członkowie komisji otrzymują materiały na posiedzenie co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem obrad.

3. Za skuteczne przekazanie zaproszeń i materiałów uznaje się również dostarczenie dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).