Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 294) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Marta Przeździecka,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.