Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Klim i Środ. poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Joanna Kencler - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

2) Katarzyna Kaliszczak - pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska;";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Joannę Kencler.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).