Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2021.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 8 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci" (Dz. Urz. Min. Cyfr. poz. 11) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji - zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) sekretarz komisji - pracownik Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) pozostali członkowie komisji:

a) czterech członków komisji - pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele Ministra Cyfryzacji,

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.