Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe i regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 45 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe i regulaminu działania tej komisji (Dz. Urz. MEN poz. 34) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przewodniczący - Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).