Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia

Na podstawie art. 65 ust. 6 w związku z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 6 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia (Dz. Urz. PAA z 2013 r. poz. 6 i 7, z 2017 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

- Andrzej Głowacki,

- Agnieszka Jaworska - Sobczak,

- Janusz Henschke,

- Michał Strzelecki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.